Geen producten (0)

Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN STREMTEC B.V.

Gevestigd aan de Rhemenshuizenstraat 45, 8043 TV Zwolle, Nederland

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78522595

voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel 01-07-2020

 

Artikel 1. Definities. 1

Artikel 2. Toepasselijkheid. 1

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes. 2

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst 2

Artikel 5. Levering. 2

Artikel 6. Leveringstermijnen. 3

Artikel 7. Onderzoek en reclamaties. 4

Artikel 8. Garantie en retour. 4

Artikel 9. Bijzondere garantiebepalingen werkplaats. 5

Artikel 10. Prijswijzigingen. 6

Artikel 11. Facturatie en betaling. 7

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud. 7

Artikel 13. Opschorting en ontbinding. 8

Artikel 14. Aansprakelijkheid. 8

Artikel 15. Verjaringstermijn. 9

Artikel 16. Intellectuele eigendom.. 9

Artikel 17. Overmacht 9

Artikel 18. Vrijwaring. 10

Artikel 19. Overdracht van rechten. 10

Artikel 20. Toepasselijk recht en forumkeuze. 10

Artikel 21. Wijziging en uitleg van de voorwaarden. 10

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. Afnemer: de natuurlijk of rechtspersoon die Producten en/of Diensten van Leverancier afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met Leverancier in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 2. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm of hoedanigheid ook, die Leverancier in opdracht van de Afnemer verricht.
 3. Leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stremtec BV, wederpartij bij de Overeenkomst met Afnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 4. Order: het plaatsen van een bestelling tot het leveren van Producten en/of Diensten door Afnemer bij Leverancier.
 5. Overeenkomst: de afspraak tussen Leverancier en Afnemer op basis waarvan Leverancier Producten en/of Diensten aan Afnemer levert tegen betaling.
 6. Partijen: Leverancier en Afnemer gezamenlijk.
 7. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, (technische) tekeningen en (test)apparatuur, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.
 8. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Leverancier, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van Afnemer, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Leverancier de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Afnemer een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Leverancier in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Leverancier vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. De Afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Leverancier gesloten Overeenkomst in te stemmen.
 7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Afnemer en Leverancier gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van Leverancier zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding begrepen Producten en/of Diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. De prijs op een offerte is dus alleen geldig indien de gehele order geplaatst wordt.
 3. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de aanbieding gegeven omschrijving van de levering. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is Leverancier daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier anders aangeeft.
 4. Indien een Overeenkomst op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Leverancier gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Leverancier gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
 5. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Leverancier binden Leverancier niet.
 6. De prijzen in de aanbiedingen van Leverancier zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 7. Tenzij schriftelijk afgesproken, staat het Leverancier vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Orders.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Leverancier eerst dan tot stand nadat Leverancier een Order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Afnemer daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 2. Voor Orders die via de website van Leverancier worden geplaatst, geldt, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Afnemer alle stappen van het online bestelproces met succes heeft doorlopen.
 3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Leverancier slechts, indien deze door Leverancier schriftelijk binnen 5 dagen en voor verzending van de order zijn bevestigd.
 4. Voor Overeenkomsten of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen 8 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 5. Levering

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijf of magazijn te Zwolle, Nederland (EX Works – Incoterms 2010).
 2. Indien de levering van Producten geschiedt aan een door Afnemer opgegeven afleveringsadres, dient Afnemer er voor te zorgen dat de locatie waar de Producten moeten worden afgeleverd zich op de begane grond bevindt en goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de Producten over een verharde weg.
 3. De keuze van het transportmiddel is aan Leverancier, ook bij niet-franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door Afnemer zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet tot het inschakelen van een ander transportmiddel.
 4. Indien Afnemer specifieke eisen met betrekking tot door Leverancier te gebruiken verpakkingen heeft, komen alle kosten voor het gebruik van deze verpakkingen voor rekening van Afnemer. Verpakkingsmaterialen worden door Leverancier niet teruggenomen.
 5. Producten die voor afhaal of verzending gereed zijn, moeten onmiddellijk op de plaats van levering worden afgehaald dan wel in ontvangst worden genomen.
 6. Indien het niet mogelijk blijkt de Producten aan de Afnemer te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Afnemer, behoudt Leverancier zich het recht voor die Producten voor rekening en risico van Afnemer op te (doen) slaan, zonder dat daarmee enige aansprakelijkheid aan de zijde van Leverancier ontstaat voor beschadiging, waardevermindering, verlies of anderszins. Gedurende opslag geldt een termijn van 30 dagen waarbinnen Leverancier Afnemer in staat zal stellen de Producten alsnog af te nemen of in ontvangst te nemen. Een en ander, tenzij Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
 7. Indien Afnemer ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, verkeert Afnemer van rechtswege in verzuim en heeft Leverancier het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Leverancier is in voorkomend geval gerechtigd de Producten aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. Het voorgaande laat de verplichting van Afnemer de overeengekomen koopprijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen, onverlet.
 8. Directe levering aan een klant van de Afnemer is op risico van Afnemer. De Algemene leveringsvoorwaarden van Leverancier zijn ook van kracht bij directe levering aan klant van Afnemer en Afnemer is verantwoordelijk de ontvangende partij hiervan te verwittigen. De Afnemer is verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste afleveringsadres en telefoonnummer van de ontvanger aan de Leverancier.

De ontvangende partij/haar klant dient tijdens kantooruren aanwezig te zijn op het aangegeven afleveringsadres. Indien de vervoerder kenbaar maakt de Producten niet te kunnen leveren, zullen deze retour komen aan Leverancier en worden gecrediteerd aan Afnemer onder aftrek van 20% voor transport- en afhandelingskosten.

Artikel 6. Leveringstermijnen

 1. Alle in de Overeenkomst opgenomen termijnen voor levering van Producten en/of Diensten door Leverancier, gelden als benadering en zij gelden voor Leverancier hooguit als inspanningsverplichting, zodat Leverancier binnen haar vermogen ernaar zal streven om de overeengekomen termijn redelijkerwijs in acht te nemen, tenzij anders is overeengekomen, en er geen sprake is van overmacht (zoals omschreven in artikel 17) aan de zijde van Leverancier.
 2. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Afnemer Leverancier schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij telkens een redelijke termijn en gelet op alle omstandigheden te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 3. Overschrijding van een niet uitdrukkelijk overeengekomen termijn voor de levering van Producten en/of Diensten geeft Afnemer, met in achtneming van artikel 6 lid 1, nimmer het recht om de Overeenkomst direct te (doen) ontbinden of buitengerechtelijke te ontbinden of te vernietigingen en/of schadevergoeding te vorderen en geeft Afnemer geen recht tot opschorting van haar verplichtingen.
 4. Indien niet uit voorraad kan worden geleverd, is de leveringstermijn de periode, die de fabriek nodig heeft voor de fabricage en het transport van de Order; deze gaat in op de dag, waarop de Overeenkomst definitief tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering vereiste gegevens en hulpmiddelen door Leverancier zijn ontvangen.
 5. Indien en voor zover naar het oordeel van Leverancier een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens en hulpmiddelen, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en hulpmiddelen niet tijdig aan Leverancier zijn verstrekt, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Afnemer in rekening te brengen.
 7. Het is Leverancier toegestaan een Order in gedeelten te leveren, elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.

 

Artikel 7. Onderzoek en reclamaties

 1. De Afnemer dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde Producten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk en vergezeld van de het garantie-/retourformulier, zoals deze in de webshop van Leverancier beschikbaar worden gesteld, bij Leverancier te worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de Afnemer aanvaard en wordt geacht door de afnemer te zijn geaccepteerd. De Afnemer dient de gebrekkige Producten ter beschikking van Leverancier te houden. Het indienen van een reclamatie schort de betalingsverplichting van de Afnemer ten aanzien van de betreffende Producten niet op.
 2. Na het constateren van een gebrek is Afnemer verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van de betreffende Producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
 3. Mochten de Producten bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de Afnemer hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder door middel van een aantekening op het afleverbewijs en dient hij zulks, in afwijking hetgeen hieromtrent in lid 1 van dit artikel is bepaald, binnen 48 uur na ontvangst aan Leverancier te berichten.
 4. Tekeningen, technische beschrijvingen, modellen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, gewichten, maten en materiaalaanduidingen, worden door Leverancier te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde Producten met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Afnemer geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
 5. De gebrekkige Producten kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met één van de verkoopmedewerkers van Leverancier heeft plaatsgehad. Voor het retour zenden van Producten dient Afnemer het door Leverancier in haar webshop ter beschikking gestelde garantie-/retourformulier te gebruiken, bij gebreke waarvan Leverancier gerechtigd is de retourzending niet in behandeling te nemen.
 6. Indien Producten door de Afnemer zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen - niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in deze gevallen is Leverancier aan geen enkele tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.
 7. Indien Afnemer een Product retourneert, dan zal Leverancier de aanschafprijs van het Product crediteren onder aftrek van 20% voor transport- en afhandelingskosten.

 

Artikel 8. Garantie en retour

 1. Door Leverancier wordt uitsluitend garantie op Producten verleend indien en slechts voor zover dit schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, bedraagt de garantietermijn op Producten 24 maanden na levering. Voor startmotoren (starters), dynamo’s en alternators geldt aanvullend dat de garantie beperkt is tot een maximum van 100.000 km tenzij anders vermeld.
 3. Afnemer dient ten alle tijden een correct ingevuld montagerapport te kunnen tonen wanneer Leverancier hier om vraagt.
 4. Indien de zaken onder garantie aan Leverancier worden toegezonden, draagt de Afnemer de kosten van vervoer of verzending alsmede de kosten voor het vervoer terug c.q. het retour zenden van de Producten na herstel/vervanging door Leverancier, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Zaken die ter reparatie, vervanging of ter beoordeling onder garantie aan Leverancier worden vervoerd of toegezonden, blijven te allen tijde voor risico van Afnemer, ongeacht wie de wijze van transport of verzending heeft bepaald en ongeacht wie de kosten daarvan voor zijn rekening neemt.
 6. De garantie geldt niet indien de Afnemer zelf reparaties verricht of wijzigingen in de Producten aanbrengt, of deze door derden laat verrichten of aanbrengen, of indien de Producten onoordeelkundig zijn gebruikt of voor een ander doel dan waarvoor zij zijn bestemd, of wanneer zij modificaties of gebrekkig worden onderhouden.
 7. Leverancier verleent uitdrukkelijk geen garantie op Producten die zijn gebruikt in de mijnbouw of gemonteerd zijn op, aan of in een apparaat, machine of voertuig dat in de mijnbouw is gebruikt of dienst heeft gedaan.
 8. Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Leverancier genoegzaam is aangetoond dat de Producten ondeugdelijk zijn, zal Leverancier de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij de betreffende Producten te repareren, hetzij Afnemer een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke overeenkomst door Leverancier en Afnemer uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.
 9. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Leverancier ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal Leverancier tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
 10. Indien Leverancier ter voldoening aan de garantieverplichting nieuwe onderdelen levert, zijn op die levering (ook) deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 11. Indien Leverancier Producten aan Afnemer aflevert welke Leverancier van toeleveranciers heeft verkregen, is Leverancier nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Leverancier ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. In geval van verkoop van Producten die worden verkocht onder fabrieks-, of importeursgarantie, is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende afzonderlijke componenten en/of onderdelen van de door Leverancier aan Afnemer geleverde Producten.
 12. Indien Producten, geleverd onder fabrieks- of importeursgarantie, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, zullen de kosten, welke daarbij eventueel voor Leverancier ontstaan, aan de Afnemer in rekening worden gebracht. Transport of verzending van de betreffende Producten ter beoordeling, vervanging of reparatie door de fabrikant of importeur geschiedt voor rekening van Afnemer.
 13. Leverancier staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen ter zake van de installatie of het gebruik van de Producten, noch staat Leverancier in voor zodanige adviezen of instructies van Afnemer aan zijn afnemers. Het niet toekennen van een wegtoelating of enige andere benodigde toestemming of vergunning door de verantwoordelijke instantie, op een Product verkocht door Leverancier valt onder volledig risico voor Afnemer en levert voor Afnemer geen grond op om de Overeenkomst te ontbinden of om schadevergoeding te vorderen.
 14. De Producten blijven volledig voor risico van Afnemer in het geval door Leverancier aan de Producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van Leverancier en niet in redelijkheid van Afnemer verwacht kan worden dat hij de Producten voor het bovenstaande risico verzekert.
 15. Mocht de Afnemer eventuele reparaties of aanpassingen zonder voorafgaande toestemming van de Leverancier verrichten of door derden laten verrichten, zal Leverancier niet gehouden zijn om zijn garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door Afnemer of gelieerde partijen oneigenlijk gebruik van de Producten heeft plaatsgevonden, waaronder in ieder geval verstaan wordt: ieder gebruik waarvoor het Product redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding niet bestemd is.
 16. Indien Leverancier in het kader van de garantie onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen en Producten eigendom van Leverancier.
 17. Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met Leverancier gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Leverancier met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.
 18. Producten die door Leverancier worden afgewezen voor garantie, blijven eigendom van Afnemer. Leverancier stelt Afnemer in staat de afgewezen Producten binnen 3 werkdagen af te halen of deze door de Leverancier te laten versturen. Alle ontstane kosten geschieden voor rekening Afnemer. Indien reactie uit blijft, zullen de Producten door Leverancier worden afgevoerd.
 19. Indien Afnemer een Product wil retourneren, dient dit te gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum en binnen 8 dagen via het daarvoor bestemde formulier in de webshop van Leverancier.
 20. Producten kunnen uitsluitend retour gestuurd worden wanneer de productwaarde minimaal €30,00 bedraagt.
 21. De Afnemer zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking. Het Product mag niet gemonteerd zijn geweest, gebruikt zijn voor diagnose, ingegraveerd zijn of andere gebruikssporen bevatten.
 22. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Afnemer tot het moment van bezorging aan de Leverancier.
 23. Retour gestuurde Producten die aan bovenstaande criteria voldoen, zullen door Leverancier worden gecrediteerd onder aftrek van 20% voor transport- en afhandelingskosten.
 24. Bij retour gestuurde Producten die niet aan bovenstaande criteria voldoen heeft Leverancier het recht de Producten terug te sturen aan Afnemer. Alle ontstane kosten geschieden voor rekening Afnemer.

 

Artikel 9. Bijzondere garantiebepalingen werkplaats

De onderstaande garantiebepalingen van dit artikel 9 gelden in afwijking van het in artikel 8 van deze voorwaarden bepaalde en uitsluitend voor gereviseerde en gerepareerde componenten:

 1. Behoudens wanneer op de desbetreffende factuur uitdrukkelijk vermeld staat dat er sprake is van een complete revisie, is er altijd sprake van reparatie. Door een garantieaanspraak wordt de oorspronkelijke termijn van garantie niet verlengd.
 2. Voor door Leverancier compleet gereviseerde componenten bedraagt de garantietermijn 6 maanden met een maximum van 750 operationele uren vanaf de datum van levering af magazijn.
 3. Voor door Leverancier verrichte reparaties aan componenten bedraagt de garantietermijn 3 maanden met een maximum van 375 operationele uren.
 4. De garantieaanspraak omvat uitsluitend het in artikel 8.6 bepaalde. Alle kosten die uitgaan boven hetgeen omschreven in artikel 8.6, zoals – maar niet beperkt tot – transportkosten, reis- en verblijfkosten alsmede de kosten van demontage en montage zijn voor rekening van Afnemer.
 5. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  1. het niet in achtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften van de desbetreffende fabrikant en/of machine producent;
  2. onderdelen of appendages welke niet of niet direct behoren bij de componenten;
  3. normale slijtage;
  4. gebrekkige of ondeskundige uit- of inbouw van de componenten;
  5. reparatie of pogingen daartoe door derden, waaronder begrepen Afnemer;
  6. elektronische componenten;
  7. door de Leverancier van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan Leverancier heeft verstrekt.

 

Artikel 10. Prijswijzigingen

 1. Indien na het sluiten van de Overeenkomst doch voor levering één of meer der kostenfactoren een wijziging ondergaan, is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Leverancier is in ieder geval bevoegd extra kosten in rekening te brengen indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden waarmee Leverancier redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden, welke niet aan Leverancier kunnen worden toegerekend of welke in verhouding tot de prijs van de levering aanzienlijk zijn.
 2. Voorts worden aan de Afnemer onverkort doorberekend, voor zover deze wijzigingen na datum offerte plaatsvinden:
  1. door de Nederlandse overheid (de Europese overheid daaronder mede begrepen) en/of vakorganisaties opgelegde of gewijzigde belastingen, invoerrechten, heffingen, lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen of andere lasten;
  2. door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, cao’s, BTW of sociale verzekeringen e.d. c.q. indien wijzigingen worden aangebracht in de prijzen van toeleveranciers;
  3. prijsstijgingen als gevolg van wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten, verpakkingsmateriaal, etc.
 3. Indien Leverancier van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, zal zij de Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk adequaat en schriftelijk op de hoogte te stellen.
 4. Indien Leverancier de prijs binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst met meer dan 10% van het oorspronkelijke factuurbedrag verhoogt, is de Afnemer gerechtigd de Overeenkomst met Leverancier kosteloos te ontbinden, tenzij Leverancier aangeeft de Overeenkomst alsnog voor de oorspronkelijke prijs uit te zullen voeren. Indien de Afnemer de Overeenkomst met Leverancier in geval van een prijsverhoging wenst te ontbinden, dient de Afnemer de Leverancier binnen 14 dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging door middel van een aangetekend schrijven van zijn voornemen de Overeenkomst te ontbinden op de hoogte stellen.

 

 

 

Artikel 11. Facturatie en betaling

 1. Leverancier is gerechtigd om bij aanvang van de Overeenkomst volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Afnemer te verlangen. Leverancier zal deze aanspraak op volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling bij de schriftelijke bevestiging/aanvaarding van de Order aan Afnemer informeren. Vooruitbetalingen dienen onverwijld na de totstandkoming van de Overeenkomst te worden voldaan en worden op de (laatste) factuur in mindering gebracht.
 2. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van facturen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. Leverancier behoudt zich het recht voor om facturen digitaal toe te sturen.
 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4. De Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Leverancier maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Afnemer. In dat geval is de Afnemer een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door Leverancier gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. Indien de betalingstermijn met méér dan één maand is overschreden, is Leverancier bevoegd om de daaraan verbonden incassokosten (tenminste 15%) aan de Afnemer in rekening te brengen, indien hij voor het innen van de vordering gebruik maakt van daartoe geëigende personen of instellingen.
 5. Indien de Afnemer niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Leverancier bevoegd de nakoming van de jegens de Afnemer aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld onverminderd het recht op schadevergoeding van de Leverancier. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Leverancier het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Afnemer te twijfelen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling , overlijden of onder curatele van de Afnemer of een aanvraag daartoe alsmede ingeval van conservatoir of executoriaal beslag op het geheel of een deel van zijn vermogen of inkomen zijn de gehele vorderingen althans het restant daarvan van Leverancier en de verplichtingen van de Afnemer jegens Leverancier onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de Afnemer uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Leverancier heeft, dan ziet de Afnemer af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Afnemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. De afnemer is niet bevoegd de Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Leverancier te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren of op enige andere wijze tot zekerheid aan derden te stellen voordat volledige betaling van de verschuldigde bedragen aan de Leverancier heeft plaats gevonden.

 

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Leverancier geleverde Producten blijven eigendom van Leverancier tot op het moment dat de Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Leverancier uit hoofde van enige met Leverancier gesloten Overeenkomst tot het leveren van Producten en/of het verrichten van werkzaamheden en/of Diensten, vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen.
 2. Een Afnemer die als wederverkoper optreedt, is niet gerechtigd de Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Leverancier te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren of tot zekerheid aan derden te stellen. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Leverancier eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover deze in het kader van Afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
 3. Het is aan de Afnemer niet toegestaan beperkte rechten (bijv. vruchtgebruik of pandrecht) te vestigen op Producten welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Leverancier. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op de aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen Producten, zal de Afnemer Leverancier hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen.
 4. Op de afgeleverde Producten die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van Leverancier bevinden, behoudt Leverancier zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die Leverancier uit welke hoofde dan ook nog jegens de Afnemer mocht hebben.
 5. De Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten gescheiden van andere Producten, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Leverancier te (doen) houden.
 6. De Afnemer is verplicht de Producten voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Leverancier op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Afnemer op verzekeraars van de Producten uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Leverancier zulks wenst, door de Afnemer aan Leverancier stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Leverancier tegen de Afnemer.
 7. Voor leveringen die worden uitgevoerd naar Duitsland geldt aanvullend dat indien de Afnemer (mede) of een derde uit door Leverancier geleverde Producten een nieuwe za(a)k(en) vormt, de Afnemer c.q. deze derde die za(a)k(en) slechts voor Leverancier vormt en de Afnemer de nieuw gevormde za(a)k(en) voor Leverancier houdt totdat de Afnemer alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Afnemer alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde za(a)k(en).

 

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

 1. Indien Afnemer of Leverancier na daartoe schriftelijk of langs elektronische weg te zijn aangemaand in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is de andere partij, onverminderd hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke zijnde partij schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
  1. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de deze partij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  2. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
  3. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of ontbonden;
  4. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de andere partij wordt overgenomen;
  5. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
  6. buiten toedoen van deze partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.
 3. Indien de Afnemer op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, kan hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Leverancier nog niet is uitgevoerd.
 4. Bedragen die Leverancier vóór de ontbinding aan de Afnemer heeft gefactureerd in verband met hetgeen Leverancier reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Afnemer aan Leverancier verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 5. Indien de Afnemer, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Leverancier gerechtigd haar verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer gehouden te zijn. Hiertoe is Leverancier eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Indien Leverancier aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Leverancier ter zake wordt uitgekeerd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Leverancier kunnen worden toegerekend.
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van Afnemer of diens klant, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, arbeidsloon, materiaalkosten, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade en schade als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen.
 3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier.

 

Artikel 15. Verjaringstermijn

In alle gevallen is de termijn waarbinnen Leverancier tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot maximaal 2 jaar na levering van de betreffende Producten of Diensten waarop de schade ziet.

 

Artikel 16. Intellectuele eigendom

 1. Afnemer verkrijgt door de Overeenkomst nooit enig recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de Producten. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst geleverde Producten of Diensten en/of andere materialen zoals ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes evenals voorbereidend materiaal daarvan berusten te allen tijde bij de Leverancier.
 2. Het is Afnemer niet toegestaan op de Producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de Producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
 3. Leverancier verklaart dat naar haar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Leverancier zo nodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, of voldoende rechten ten aanzien van het Product verkrijgen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
 4. Afnemer zal Leverancier onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen Leverancier bevoegd daartegen mede namens Afnemer verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer Leverancier zijn medewerking verlenen.

 

Artikel 17. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier of de betrokken fabrikant of toeleverancier worden daaronder mede begrepen.
 3. De partij die de Overeenkomst niet na kan komen en zich op overmacht beroept, dient de wederpartij daarvan onverwijld en schriftelijk in kennis te stellen en alle redelijke en noodzakelijke maatregelen te nemen om de ontstane schade zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen, mits hij dergelijke maatregelen zonder onredelijk hoge inspanningen of hoge kosten kan nemen.
 4. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 6. Voor zoveel Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.

 

Artikel 18. Vrijwaring

De Afnemer vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of het gebruik van de Producten schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is. Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Afnemer in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

 

Artikel 19. Overdracht van rechten

Het is Leverancier toegestaan de uit enige Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. Leverancier zal, indien nodig, Afnemer hierover informeren. Afnemer is hiertoe slechts bevoegd met voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door Leverancier gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, met inachtneming van onderstaande bepalingen:
  1. het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter;
  2. de plaats van arbitrage zal zijn Amsterdam;
  3. de procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.
 3. Het bepaalde in artikel 20 lid 2 laat onverlet de bevoegdheid van partijen om zich in spoedeisende gevallen te wenden tot het voorzingingenrecht van de Rechtbank Midden Nederland om te oordelen in kort geding, of zich te wenden tot de Rechtbank te Midden-Nederland voor het nemen van conservatoire maatregelen.
 4. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet dat partijen zich maximaal inspannen om geschillen, verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, zoveel mogelijk in onderling overleg op te lossen.

 

Artikel 21. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.